Blad 1 van 32 bladen Volgend blad    Laatste blad

Parenteel van Hendrik SCHEURWATER


 
I.1    Hendrik SCHEURWATER. Hij is omstreeks 1600 geboren.
Gehuwd voor de kerk 1630 met ONBEKEND.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bastiaan (zie II.1).
   2.  Leendert Hendrix, geboren 1640 te Waspik (NB), (vermoedelijk) Het zou echter ook Emmikhoven kunnen zijn, maar dat iserg onzeker.
Ondertrouwd op 25-11-1661 te Sprang (NB), gehuwd voor de kerk op 15-12-1661 te Sprang (NB) met Mariken Theunissen SACHT (SAGT), geboren te Sprang (NB), gedoopt 31-09-1640 te Sprang (NB). Leendert werd vermeld als j.m. van Wasbeeck (Waspik) Bij een fragmentdopen te Waspik gevonden (dit is ook door Mevr. J.Ch. Jansen-van derWaals te Vlissingen bevestigd) Hendrina, ged. 30-05-1694, dochter vanPeeter Aartsen Scheur en Anneke Stevense Swart. (Dit zou kunnenbetekenen dat Leendert een zoon Aert had, die naar zijn grootvader vanmoeders kant genoemd is. In dat geval had Leendert een zoon Aert. Aerteen zoon Peeter en Peeter een dochter Hendrina. Voor de duidelijkheid isdeze volgorde ook in deze genealogie opgenomen. Dit wil echter nietzeggen dat deze veronderstelling goed is. Als uit nog te verrichtenonderzoek anders zal blijken, zal een en ander vanzelfsprekendaangepast, of verwijderd worden.).
   3.  Adriaentje Hendriks, overleden te Emmikhoven (Nb), voor 29 februari 1693.
Gehuwd (1) met Thonis Michiels SAGT.
Gehuwd (2) met Peter van DEUTEREN, (Adriaentje is voor 29 februari 1693 overleden. Peter hertrouwt metAentie Bastiaans Scheurwater (Almkerk 29 februari 1693), dochter vanBastiaan Scheurwater en Celike Pieters Decker.

II.1    Bastiaan SCHEURWATER, geboren 1630. Bastiaan Scheurwater verkoopt 20 januari 1671 vier morgen land in debanne van Santwijk, aan Hugo Bastiaense Holster. Waarschijnlijk nietlang daarna is Bastiaan overleden. Zijn weduwe Celike Pieters Deckerhertrouwt met Wouter Jacobszn. Lievaart. Zoon van Hendrik SCHEURWATER (zie I.1) en ONBEKEND.
Gehuwd met Celike Pieters DECKER, overleden op 11-08-1710 te Emmikhoven (Nb), , of kort daarna.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Bastiaansz. (zie III.1).
   2.  Aentie Bastiaans.
Gehuwd voor de kerk 29-02-1693 te Almkerk met Peter van DEUTEREN.
   3.  een dochter.
Gehuwd met N.N. KRIJNENKAMP.
   4.  Lijsbeth Bastiaans, overleden op 23-11-1733 te Emmikhoven (Nb).
Gehuwd met Jan Woutersz. LIEVAART.

III.1    Hendrik Bastiaansz. SCHEURWATER, geboren 1660, overleden te Woudrichem (NB), (Vermoedelijk)
(was in 1719 nog in leven), zoon van Bastiaan SCHEURWATER (zie II.1) en Celike Pieters DECKER.
Gehuwd op 08-12-1686 te Almkerk met Anneke Cornelissen SAGT, dochter van Cornelis Gerrits SACHT (SAGHT), Heemraad te Emmikhoven, en Hilleke van LITTOY.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijke Henricx, geboren 1695 te Almkerk. In Maart 1717 kwam Sijke Henricx te Woudrichem met attestatie vanAlmkerk (Uit het actenboek van de Ned. Herv. Kerk van Woudrichem over dejaren 1641-1755).
   2.  Bastiaan Hendriksz. Gedoopt op 12-06-1701 te Almkerk, (Vermoedelijk).
   3.  Lientje Hendriksdr. Gedoopt 1703, ?
   4.  Dingena Hendriksdr. Geboren op 17-07-1705 te Almkerk, ?
   5.  Adriaan Hendriksz.
   6.  Anna Hendriksdr.
   7.  Bastiaantje Hendrikse (zie IV.8).
   8.  Cornelis Hendriksz. (zie IV.9).
   9.  Hilleke Hendrikse.

IV.8    Bastiaantje Hendrikse SCHEURWATER, geboren te Emmikhoven (Nb), (Aktenboek van de kerkeraad te Woudrichem lopend over de jaren 1641-1755vermeld: "July 1719 tot lidmaat aangenomen Bastiaantje HendriksenScheurwater, met attestatie van Almkerk), overleden op 06-02-1750, (Zij overleed voor deze datum) We vonden in de inventaris Oud-ArchiefWerkendam (Streekarchief te Heusden) de volgende aantekening ondernummer 1516: "door Substituut-Schout van Helden, als voogd over dekinderen van Rutter van der Schuijt en Bastiaantje Scheurwater, aanAdriaan Rutterse van der Schuijt, Joost de Haan, Hendrik van der Schuijten Cornelis Cieboom, van 2 huizen, dijkverkavelingen en een perceelweiland gelegen in de Binnen Banne van De Werken; met bijlage; 1756; 1katern". Zie voor de volledige tekst hiervan de in de ordners aanwezigetranscriptie van deze verkoop. Dochter van Hendrik Bastiaansz. SCHEURWATER (zie III.1) en Anneke Cornelissen SAGT.
Ondertrouwd op 27-10-1719 te Woudrichem (NB) met Ruth Cornelisz. van der SCHUIJT, 21 jaar oud, gedoopt op 31-08-1698 te Werkendam (NB), overleden 1756 te Werkendam (NB), (Inventarisatie 13 november 1756. IOAW 1516, en transportakte De Werken12 april 1757), (Nr. 1516. vermelding van de boedel: "door Substituut-Schout van Helden,als voogd over de kinderen van Rutter van der Schuijt en BastiaantjeScheurwater, aan Adriaan Rutterse van der Schuijt, Joost de Haan,Hendrik van der Schuijt en Cornelis Cieboom, van 2 huizen,dijkverkavelingen en een perceel weiland gelegen in de Binnen Banne vanDe Werken; met bijlage; 1 katern".
Uit dit huwelijk:
   1.  Maijke, gedoopt op 25-08-1720 te De Werken, overleden te De Werken.
   2.  Cornelis, geboren te De Werken, gedoopt op 21-01-1722 te De Werken, overleden 1768 te De Werken, (Op 17 september 1768 ontving de Diakonie van de NederduitsGereformeerde Gemeente Werkendam en de Werken 43 gulden, 11 stuivers en8 penningen wegens erfenis van Cornelis van der Schuijt).
   3.  Hendrik, geboren te De Werken, gedoopt op 06-08-1724 te Werkendam (NB), overleden op 19-08-1789 te De Werken op 65-jarige leeftijd.
   4.  Herman, geboren te De Werken, gedoopt op 17-11-1726 te Werkendam (NB), overleden te De Werken, (jong overleden).
   5.  Herman, geboren te De Werken, gedoopt op 23-01-1729 te Werkendam (NB).
   6.  Adrianus, Schipper. Overleden na 1766. Geboren te De Werken, gedoopt op 08-03-1733 te Werkendam (NB).

IV.9    Cornelis Hendriksz. SCHEURWATER, landbouwer / veehouder, overleden op 16-06-1766 te Oudendijk (NB), "Den 16e Juny 1766 geeft aan Huybert Scheurwaater woonende op denOudendijk het lijck van zijn vader Cornelis Scheurwaater, aldaaroverleeden en als van onvermogen voor pro deo.", begraven op 16-06-1766 te Woudrichem (NB), (Impost begraven te Woudrichem), zoon van Hendrik Bastiaansz. SCHEURWATER (zie III.1) en Anneke Cornelissen SAGT.
Gehuwd te Almkerk, in 1724 of 1725, met Anneke Huijberts SCHOUTEN, (In 1732 tot lidmaat aangenomen Anneke Huijbers Schouten, met attestatievan Almkerk. Uit Actenboek van de kerkeraad te Woudrichem lopend over dejaren 1641 - 1755), overleden op 18-03-1765 te Oudendijk (NB). Op deze datum werd haar overlijden aangegeven "Den 18 Maart 1765 geeftaan Cornelis Scheurwaater woonende op den Oudendijck het lijck van zijnvrouw Anneke Schouten, aldaar overleden als van onvermogen voor prodeo". Begraven op 18-03-1765 te Woudrichem (NB), (Impost begraven te Woudrichem. Uit: Gen. Tijdschrift voor Midden- enWest-Brabant 1990). In 1732 werd zij te Woudrichem tot lidmaat aangenomen, met attestatievan Almkerk (Uit: "Ons Voorgeslacht" 1951 - 1953), dochter van Huijbert Cuijndertszn SCHOUTEN en Marijke Thijse IPPEL. Op 3 oktober 1755 passeerde voor Notaris Kuypers te Woudrichem huntestament op de langstlevende onder nummer 75. Testament van CornelisScheurwater en Anneke Huybers Schouten: "Testament van twee egtelieden;dewelke geene ampten nog bedieningen hebben, en verklaren beneeden detwee duysent guldens gegoed te zijn, zonder Fideicommis. Op huyden denderden October zeventien- hondert- vijff-en-vijtig; compareerde voor mijSebastiaan Kuypers, openbaer Notaris bij den Edele Hove van Hollandgeadmitteert, in Woudrichem residerende ter presentie van de nagenoemdegetuygen Cornelis Scheurwater en Anneke Huybers Schouten, egtelieden,wonende aan den Ouden-dijk onder deze stads jurisdixie. Te kennengevende geneegen te zijn om te disponeren van hunne na te latengoederen; mitsdien nevocerende alle hunne voorgaande Testamenten , encodicillen, komende ter dispositie, zoo verklaart de eerst-stervende, delangst-levende van hun beijde te nomineren, en te institu.eren tot zijne,ofte haren eenigen universelen erfgenaam, en dat in alle hunnewederzijdse na te latene goederen; des dat de langst-levende gehoudenzal zijn, de kinderen staande huwelijk verwekt behoorlijk te onderhoudenen op te voeden tot hunne agtien jaren, off eerder huwelijken state; endaar en boven aan dezelve te samen uyt te keeren een somme vanvijf-en-twintig guldens in voldoening hunner legitime portie;verkiesende nopens het versterf hunner verwekte kinderen het aasdoms,met verwerping van het schependoms versterfregt. Stellende wijders delangst-levende van hun beide aan tot voogd off voogdesse over hunne nate laten minderjarige kinderen, en kindskinderen, , met magt vanassumtie, en surrogatie tot den eynde toe; mitsdien uyt hunnen boedelsecluderende alle Heeren weesmeesteren waar hun comparanten sterf-huys,zoude moogen koomen te vallen van de Geregte, als weesmeesteren dezerSteede. Al het gunt vorschreve staat, de comparanten duijdelijkvoorgeleezen zijnde en door hen (zoo zij zeijden) wel verstaan,begerende dat dit instrument volkomen effect genieten zal, het zij alstestament, of codicil, zoo als het zelve best zal kunnen bestaan. Aldusgedaan en gepasseert ter presentie van de heren Jan Willem Bruystens enJan Stuart, als getuygen ten dezen gerequireert. Dit handmerk is gestelddoor Cornelis Scheurwater, verklarende niet anders te kunnen schrijven,in prezentie van ons ondergetekende notaris, en getuygen bovengenoemt".(was getekend) Anneke Huijbers Schouten; J.W. Bruijstens; Jan Stuart enSebastiaan Kuypers. - . - . - . - . - . - . - Op 5 juni 1765 passeerdeonder no. 32 voor notaris van Eeten te Woudrichem het Testament vanCornelis Scheurwater. Codicil van een persoon volgens opgave beneden de2000 gulden gegoed. "Op huyden den 5 Juny 1765 compareerde voor mijWillem van Eeten openbaar notaris bij den Hove van Holland geadmitteerdte Woudrichem residerende ter pretentie van de nagenoemde getuigen,Cornelis Scheurwater, wonende aan den Oudendijk onder Woudrichem bequaamen genegen om codicilair te disponeren. Alvorens komende ter dispositiedeclareert hij comparant dat zijn soon Hendricus Scheurwater in eygendomtoebehoord een graauwe merry met een graauw blaard veulen alsmede devaal gere..ielde pink in sijn comparants boedel zijnde begerende datindien hij datselve in zijn testateurs leven niet genoten mocht hebbenalsdan gem. Hendricus Scheurwater deselve op zijn testateurs overlijdenuyt sijnen boedel zal trecken en genieten zonder eenige korting voorvoeder, geld of iets anders en legateerd voorts aan gem. HendrikusScheurwater nog een paard uyt zijne nalatenschap volgens de verkiesingvan gem. Hendricus Scheurwater, alsmede aan sijn soon HuybertScheurwater mede een paard volgens desselfs verkiesing nadat HendricusScheurwater sal gekosen hebben. Stellende wijders tot voogden over alleminderjarige in zijne nalatenschap geinteresseert, zijn soon HuybertScheurwater en Cornelis Pellecaan, gevende deselve zodanige ampele magtals voogden kan of mag gegeven worden met begeerte dat gem. voogden voorzo veel de portie van zijn soon Hendricus Scheurwater aangaat degoederen niet zullen behoeven verkoopen maar dat de selve hetzij bijverdeeling of verkooping den boedel zullen mogen deelen en met de portievan gem. Hendricus Scheurwater handelen zoo als zij zullen komen goed tevinden. Gevende voorts aan deselve nog de magt om een of meer persoonenmet en nevens sich of in desselfs plaats te verkiesen en aan te stellendie gelijke magt hebben zullen tot den eynde der voogdije metuytsluyting van de Heeren weesmeesteren speciaal de Heeren weesmeesterender stede Woudrichem.Alle 't gene voorts staat den comp.t klaar enduydelijk voor gelesen sijnde begeerde hij hetzelve na zijn dood zalworden agtervolgt en volkomen effect sorteren als codicil of te ter sakedes doods of onder den levende zoo als het best zal kunnen en mogenbestaan. Aldus gedaan en gepasseert ten woonhuyse van den comp.t terpresentie van Heer Dani.el Roy en Cornelis van Nuus als getuigen. Ditmerk is gesteld door Cornelis Scheurwater in onse presentie. Corn. vanNuus Dani.el Roy W. v. Eeten not. 1765. - . - . - . - . - . - . - Ziek tebed liggende, doch goed bij zijn verstand, liet Cornelis Scheurwater op26 Meij 1766 notaris van Eeten andermaal bij zich komen, om deze,voordat de "ure des doods" voor hem, Cornelis, aanbrak, zijn uiterstewilsbeschikking kenbaar te maken. Deze wilsbeschikking draagt het nummer39: "Op huyden den 26 Meij 1766, compareerden voor mij Willem van Eeten,openbaar notaris bij den hove van Holland geadmitteerd in Woudrichemresiderende ter pretentie van de nagenoemde getuigen. Cornelis wonendeaan den Oudendijk onder Woudrichem ziek te bedde leggende dog zijnverstand en memorie wel hebbende zoo uijterlijk bleek, te kennen gevendegenegen te zijn om van zijne goederen te disponeren, verklarende tendien eijnde eerst en voor af te herroepen en vernietigen alleTestamenten, Codicillen en andere actens van uytterste wille voor datodeses gemaakt, willende dat deselve van geen de minste kragt zijnzullen, en komende ter dispositie verklaard hij testateur te teprolegateren aan zijn soon Cornelis Scheurwater alle het gene denselvevan hun Testateur heeft genoten, als mede ................... alle demeubelen, inboedel en huyscierraat die hij Testateur ten tijde dat hijbij zijn gem. soon is komen inwoonen aldaar ten huyse heeft gebragt,uytgesondert sijn Testateurs kist en de goederen die in de gem. kistzullen gevonden werden, als mede uytgesondert de kleederen, goud ensilver tot zijn Testateurs lijst behoorende, en Praelegateerd nog aangem. Cornelis Scheurwater alle de goederen die deselven van hemTestateur uijt de hand heeft gekogt, of de cooppenningen die denselvendaar voor aan hem Testateur schuldig is, daarvan nogtans uytgesonderthet gene denselve op het erfhuys heeft gekogt. Voorts Praelegateerd hijTestateur aan zijn soon Hendricus Scheurwater alhet gene denselven vanhem Testateur eenigsints heeft genoten speciaal de goederen diedenselven van hem Testateur uyt de hand heeft gekogt, of decooppenningen van dien die denselven aan hem Testateur verschuldig is,uytgesondert het gene Henricus Scheurwater op sijn Testateurs erfhuysheeft kekogt. En praelegateerd wijders aan zijn dogter Maria Scheurwatereen Somma van vijftig gulden. Voorts verklaard hij Testateur te willenmaken en bespreken aan zijne twee kinderen Cornelis en HendrikusScheurwater het regt van huure, dat hij Testateur op zijn overlijden zalhebben aan de landen genaamt het else bos toebehorende de weduwe vanJacob de Geus, begerende hij Testateur ingevalle op zijn overlijden deschoof van het vlas, koorn, offander gewas, (kan Testateur aangaandenog) te velde zijn mogt, zijn eygen twee kinderen, gem. schoof zullengenieten en de en de huur of pagte van de 8 nog nijt verhuurde ofverpagte percelen lands zullen ontvangen en genieten sonder eenigevergoeding of uythuring daar voor aan den boedel te doen, des dat genetwee kinderen, daar en tegens aan de Wed. Jacob de Geus zullen betalenhet jaar huur waar van zij in maniere als verm. het genot streckenzullen, doch ingevalle op zijn overlijden de voorste schoof reets vanhet veld zijn mogt, zal het regt tot de huure van zijn gem. tweekinderen aanvang nemen met het eerst volgende jaar na zijn Testateursoverlijden. Wijders verl;aard hij Testateur tot zijne enige en algeheleerfgenamen te noemen en te stellen zijne vijf kinderen, Anna, Huybert,Maria, Cornelis en Hendricus Scheurwater en bij vooroverlijden vaniemand van hun des vooroverledens wettige afkomelingen bijplaatsvulling, sonder dat iemand van hun in collatie behoeven te brengenhet gene deselve voor dato deses van Testateur genoten hebben. Voortsbekend hij Testateur aan hun de magt om ten alle tijde bij particuliereactens of geschrifte door hem alleen of in presentie van getuigengetekent dese sijne dispositie te veranderen nog legaten te makendeselve te vermeerderen, verminderen, aanstelling van voogden enexersiteurs te doen, en te ontnemen, en zodanige begeerte en bevelen tedoen en te herdoen, als hij zal komen goed te vinden begerende dat hetzelve van zodanige kragt en waarde zijn zal als of het in dese watgeinsereert.. Alle het gene voorts staat den Testateur duydelijk en vanwoord tot woord voorgelesen zijnde verklaarde hij het zelve te wetenzijn Testament laatste en uytterste wil begeren dat het zelve na zijndoor volkomen effect sorteren zal als Testament, codicil of andere actevan uyterste wil zoo als het zelve best zal kunnen en mogen bestaan.Aldus gedaan en gepasseert ten woonhuijse van den Testateur terpresentie van den wel Eerwaarde Heer Arnoldus van der Palm, en CornelisNuus als getuigen. Dit merk is gesteld door Cornelis Scheurwater in onsepresentie A. van der Palm, pred. te Woudrichem Corn. van Nuus W.v.EetenNotaris 1766.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Cornelisdr. (zie V.8).
   2.  Huijbert Cornelissen (zie V.9).
   3.  Maria Cornelisdr. (zie V.12).
   4.  Cornelia Cornelisdr. Gedoopt op 22-07-1736 te Woudrichem (NB), (Doopgetuigen waren Joost Holster en Ariaantje Holster).
   5.  Cornelis Cornelisz. (zie V.14).
   6.  Hendrikus (Hendricus) (zie V.16).

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software